KDL SINH THÁI NHÂN TÂM THAM DỰ "Chương trình Đêm gala Kết Nối Giao Thương Sài Gòn - Nha Trang"

KDL Sinh Thái Nhân Tâm tham dự đêm giao lưu chương trình Caravan Kết nối giao thương - Khám phá - Sẻ chia của các doanh nhân Sài Gòn - Phan Rang - Nha Trang tại ChampaIsland Nha Trang do Công ty Ngọc Viễn Đông đồng tổ chức (14/5/2016).

bài viết liên quan